У Дому је запослено 59 извршиоца.

 Кадровска структура запослених је следећа:

 • Са високом школском спремом:  28 извршиоца
 • са вишом школском спремом: 1 извршиоц,
 • са средњом школском спремом: 14 извршиоца,
 • са нижим школском спремом: 16 извршиоца.

 

Утврђена је  организација  и  систематизацији послова и задатака у Дому ученика средњих школа Ниш  према врсти и природи послова и задатака коју су поверени Дому ученика средњих школа у Нишу, и складу са Законом, Статутом и другим општим актима.

 1. Директор установе стандардa: Михајло Марковић
 2. Управник у објекту "Димитрије Туцовић":  Марија Цветковић
 3. Управник у објекту "Стеван Синђелић": Бојана Димитријевић
 4. Секретар установе стандарда: Сања Јовановић
 5. Руководилац финансијско -рачуноводсвених послова:  Драгана Никодијевић
 6. Руководилац послова јавних набавки: Милица Јездимировић
 7. Координатор васпитне службе: Драгана Голубовић
 8. Председник актива васпитача, васпитачи: Мирјана Ресановић и Александар Марковић
 9. Стручни сарадник педагог  у установи ученичког стандарда: Данијела Јовановић
 10. Стручни сарадник психолог у установи ученичког стандарда: Зорана Васић
 11. Сарадник за исхрану-шеф службе: Весна Ђорђевић Младеновић
 12. Службеник за послове заштите безбедности и здравља на раду: Никола Никодијевић.

 Организација служби


Дом ученика средњих школа у Нишу обавља делатност преко следећих служби:

 • Васпитне службе
 • Служба услужбених делатности - Службе исхране
 • Служба финансијских и рачуноводствених послова
 • Служба јавних набавки
 • Самостални извршиоци.

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.