Законска регулатива

 

 

1. Закон о ученичком и студентском стандарду

2. Правилник о дозволама за рад наставника, васпитача психолога и педагога у Дому ученика

3. Правилник о програму рада психолога и педагога у дому ученика

4. Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда

5 .Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу простора и опреме за домове ученника

6. Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената

7. Правилник о садржају и  начину вођења евиденције и издавања ученичке картице

8. Правилник о смештају и исхрани ученика и студената

9.  Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и  домовима ученика

10. Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора

10-1. Споразум ПКУ- 05.март 2022.година

11.  Одлука о мрежи установа

12.  Статут Дома ученика

13. Правила понашања у Дому ученика

14. Извод из Кућног реда Дома ученика средњих школа Ниш 2024

Правилник о кућном реду Дома ученика средњих школа Ниш 2024

15. Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика

16. Решења Министарства  о категоризацији објеката

17. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

18. Правилник о заштити података личности

19. Лице за  заштиту података о личности

20. Правилник о измени правилника јавних набавки

21. Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика

22. Правнилик о безбедности и здрављу на раду

23. Развојни план установе 2020-2024.година

23.1. РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ 2024- 28

24. Интерни протокол поступања Дома ученика у одговору на насиље

25. Пословник о раду Педагошког већа

26. Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања

27. Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака Дома ученика средњих школа Ниш

Измена и допуна ЈУН 2023.година

Решења о давању сагласности на Правилник о изменама Правилник о

Организациона шема Дома ученика средњих школа Ниш- Јануар 2024

28. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ ЗА ШКОЛСКУ 2021./2022. ГОДИНУ

29. ПЛАН РАДА Дома ученика средњих школа Ниш за школску 2022/2023. годину

30. ПРАВИЛНИК О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИЦИМА

31. ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У Н

 

 

Pritisnite "ENTER" za pretragu ili "ESC" da biste zatvorili prozor.